Disclaimer

De HuishoudCoach verleent je hierbij toegang tot de website van De HuishoudCoach en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door De HuishoudCoach zijn aangeleverd. De HuishoudCoach behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover mededeling te doen.


Aansprakelijkheid


De HuishoudCoach betracht bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud uiterste zorgvuldigheid. De op de website aangeboden informatie en materialen worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. De HuishoudCoach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij jou als bezoeker.


De HuishoudCoach garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door jou nagestreefde doel.


Wanneer op De HuishoudCoach links zijn aangebracht die leiden naar websites van anderen, dan betreffen dat websites waarvoor De HuishoudCoach op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De HuishoudCoach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat De HuishoudCoach de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, maar is alleen bedoeld om jou te attenderen op aanvullende informatie.


Copyright


Voor informatie over het copyright verwijzen wij je graag naar onze pagina Copyright.


Wijzigingen


De HuishoudCoach behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.